Privacy statement

 De bescherming van de privacy van onze klanten bij het bezoeken van onze website is van groot belang voor een verantwoord gebruik van onze aanbiedingen en onze website. Met deze informatie over de gegevensbescherming willen wij duidelijk maken hoe zeer wij ons inzetten voor veiligheid en betrouwbaarheid, doordat wij de privacy en het persoonlijkheidsrecht van elke gebruiker van deze website beschermen, en willen wij u duidelijk maken op welke manier wij van de persoonlijke gegevens van onze klanten gebruik maken.


1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over een persoon die u aan ons bij uw bezoek aan onze website beschikbaar kunt stellen bijvoorbeeld in verband met een registratie. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Daarnaast komen bij een bezoek aan onze website om technische redenen automatisch ook andere gegevens beschikbaar zoals het IP-adres dat uw internet access-provider aan uw computer toekent bij de verbinding met internet, of informatie over de internetsite van waaruit u onze website heeft geopend of over de door u gebruikte internet-browser (technische informatie).


2. Welke persoonlijke gegevens gebruiken wij en voor welke doeleinden?

Wij zullen de door u bij het bezoek aan onze website aan ons beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens binnen het kader van de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming alleen voor doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken zoals is vastgelegd in de wet of zoals van tevoren aan u medegedeeld. Uw persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt om u het bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken en daarvan gebruik maken na door u verleende toestemming bijvoorbeeld wanneer u zich op onze website wil registreren, een overeenkomst wil afsluiten, met ons per telefoon, e-mail of via ons contactformulier contact opneemt of wanneer u ons op andere wijze informatie wenst toe te sturen en ons daarvoor uw gegevens ter beschikking stelt.

Voor de afsluiting en afhandeling van overeenkomsten en voor overige diensten zoals nieuwsbrieven met informatie over nieuwe producten hebben wij gegevens nodig zoals naam, adres of e-mailadres. Dit is per geval verschillend. Dat geldt ook voor het door u gewenste betaalmiddel. Om problemen bij de betaling te voorkomen en ter bescherming tegen kredietfraude maken wij gebruik van zekerheids- en kredietwaardigheidscontroles. Wij gebruiken uw gegevens ook voor het beheer van ons klantenbestand zodat daarin zoveel mogelijk de juiste gegevens worden opgeslagen.

Technische informatie die voor de presentatie van onze website op uw computer is vereist, wordt anoniem door ons opgeslagen en gebruikt voor statistische analyses en om onze website zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bovendien gebruiken wij deze informatie anoniem, dus niet aan uw persoon

gerelateerd zodat wij ons aanbod voortdurend kunnen verbeteren en kunnen aanpassen aan uw wensen, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. U heeft de mogelijkheid binnen uw account uw interesses kenbaar te maken of die te wissen, indien u dit niet (meer) wenst.

Daarnaast worden persoonlijke gegevens en technische informatie door ons opgeslagen en gebruikt voor zover dit nodig is om misbruik of overige illegale activiteiten op onze website te voorkomen en zo nodig of strafrechtelijk te kunnen vervolgen, bijvoorbeeld voor het behoud van de gegevensveiligheid bij inbreuk op onze IT-systemen.

Tenslotte worden uw gegevens nog opgeslagen en gebruikt voor zover wij daartoe juridisch zijn verplicht, bijvoorbeeld op grond van overheids- of justitiële voorschriften, en ter behartiging van onze rechten en aanspraken en indien dit in het kader van een juridische procedure noodzakelijk mocht zijn.


3. Welke technologie wordt bij onze website gebruikt?

Op onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die ons de mogelijkheid bieden om u als geregistreerde klant te herkennen en u het bezoek van onze website aangenamer te maken. Daartoe behoren bijvoorbeeld voorgeprogrammeerde instellingen voor de presentatie van onze website en winkelwagenfuncties, maar ook productpresentaties waarin u eventueel geïnterreseerd bent. Deze cookies worden op uw computer opgeslagen en alleen doorgestuurd aan onze servers wanneer u onze website bezoekt. U heeft de mogelijkheid de op uw computer opgeslagen cookies in te zien en te wissen en de omgang met cookies algemeen via de instellingen van uw internet-browser te controleren. Verdere informatie hierover is verkrijgbaar bij de fabrikant of via de hulpfunctie van uw internet-browser. Nadat u zich op onze website heeft geregistreerd, heeft u bovendien de keuze om al dan niet cookies toe te laten die ook buiten het bezoek aan onze website op uw computer opgeslagen blijven.


4. Worden uw persoonlijke gegevens aan derden ter beschikking gesteld?

Wij stellen uw persoonlijke gegevens voor de afsluiting en de afhandeling van overeenkomsten over aanbiedingen op onze website ter beschikking aan bedrijven van de [Media Markt] ondernemingsgroep opdat deze gegevens centraal kunnen worden opgeslagen in ons klantenbestand en beschikbaar zijn voor concerninterne afrekenings- en boekhoudprocedures. Daarnaast laten wij deels gegevens verwerken door dienstverlenende bedrijven die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst. Deze bedrijven mogen uitsluitend volgens onze aanwijzingen te werk gaan en deze bedrijven worden zorgvuldig door ons uitgekozen en regelmatig gecontroleerd bijvoorbeeld voor centrale IT-diensten binnen de [Media Markt] bedrijvengroep. Daartoe behoren o.a. aanbieders van betalingssystemen en bedrijven die voor ons kredietwaardigheids- en zekerheidscontroles uitvoeren zodat u de keuze heeft uit diverse betalingsmogelijkheden en om problemen bij de betaling en kredietfraude te voorkomen. Hierbij worden uw gegevens door ons uitsluitend aan die instanties doorgegeven die gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte en die dus onderworpen zijn aan de strenge wetgeving inzake de

gegevensbescherming van de EU of die verplicht zijn tot gegevensbescherming op een vergelijkbaar niveau.

Tenslotte worden uw gegevens binnen het kader van de bestaande wetten op de gegevensbescherming ter beschikking gesteld aan derden of aan overheidsinstanties voor zover wij daartoe verplicht zijn krachtens overheidsvoorschriften of juridische voorschriften of indien dit noodzakelijk is in het kader van een strafrechtelijke vervolging of om onze rechten en belangen te behartigen of geldend te maken.


5. Zijn uw persoonlijke gegevens bij ons veilig?

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Met name onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van deze gegevens verplicht. De transmissie van persoonlijke gegevens waarbij bijzondere bescherming vereist is, gebeurt gecodeerd (bijvoorbeeld door gebruikmaking van SSL = Secure Socket Layer). Dit kunt u bijvoorbeeld zien aan het slotje dat uw browser bij een SSL-verbinding laat zien. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.


6. Gebruiken wij ook persoonlijke gegevens van kinderen?

Persoonlijke gegevens van kinderen worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt voor zover dit voor de afsluiting en afhandeling van overeenkomsten is vereist. Voor zover dit voor ons is te overzien, zullen wij persoonlijke gegevens van kinderen voor de rest alleen verwerken of gebruiken met toestemming van de ouders. Kinderen dienen alvorens hun toestemming te verlenen, eerst hun ouders te raadplegen indien zij geen duidelijk beeld ervan hebben wat deze toestemming inhoudt.


7. Uw rechten die met uw persoonlijke gegevens zijn verbonden.

U heeft wettelijke rechten op informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen en op correctie, verwijdering en blokkering van deze persoonlijke gegevens. Van deze rechten kunt u op de snelste, eenvoudigste en gemakkelijkste manier gebruik maken indien u in uw account inlogt en uw gegevens die daar zijn opgeslagen, direct bewerkt of indien u uw account helemaal verwijdert. Gegevens die wij krachtens wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist maar wel voor alle andere doeleinden geblokkeerd.

U wenst geen informatie meer van ons te ontvangen of uw wenst uw toestemming te in te trekken?

U kunt het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, voor markt- en meningsonderzoek te allen tijde blokkeren of uw toestemming voor toekomstig gebruik van uw gegevens intrekken. Uw blokkering

of intrekking kunt u middels het contactformulier aan ons toesturen. Indien u van ons reclame per e-mail ontvangt, kunt u de blokkering eenvoudig aanvragen door op de link in de e-mail te klikken en de verdere aanwijzingen te volgen. Nog eenvoudiger is het om uw wensen kenbaar te maken in uw account en daar bijvoorbeeld voor u interessante thema's of communicatiemiddelen te kiezen of vervolgens weer te wissen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de verwerking van uw blokkering/herroeping binnen onze systemen enige tijd vergt en u dus tussentijds mogelijk nog e-mails van ons zult ontvangen.


8. Links op internetpagina's van andere bedrijven.

Onze website bevat links naar internetsites van andere bedrijven waarmee wij bijvoorbeeld voor bepaalde productaanbiedingen samenwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de maatregelen ter gegevensbescherming van andere internetsites. Informatie over de gegevensbescherming van deze bedrijven vindt u eventueel op deze internetsites zelf.


9. Vragen over de gegevensbescherming?

Indien u nog vragen heeft over de gegevensbescherming of indien u gebruik wenst te maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze medewerker die voor de gegevensbescherming verantwoordelijk is: mediaoutlet@media-saturn.com


10. Wijzigingen van deze informatie over de gegevensbescherming.

Wij willen onze klanten steeds een interessant productassortiment kunnen aanbieden en zullen daarom het assortiment continu aanpassen aan de wensen van onze klanten. Daardoor kan het noodzakelijk zijn dat ook deze informatie over de gegevensbescherming moet worden aangepast. Wij adviseren daarom regelmatig te controleren of wijzigingen in deze pagina werden aangebracht. Indien het daarbij wijzigingen betreft die gevolgen kunnen hebben voor een door u verstrekte toestemming, zullen wij u apart hierover informeren.


11. Sociale netwerken.

Op onze website komt u zogenaamde social plug-ins tegen van verschillende sociale netwerken (bijvoorbeeld de „Vind ik leuk”-knop van Facebook). Hiervoor worden plug-ins gebruikt van addthis.com van Clearsprings Technologies, Inc., 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 22102, USA. Als u lid bent van een sociaal netwerk en op de betreffende social plug-in klikt, heeft de aanbieder van het sociale netwerk de mogelijkheid om informatie over uw bezoek aan onze website te koppelen aan uw profielgegevens op het sociale netwerk. Op de sites van de diverse sociale netwerken kunt u meer informatie vinden over deze functionaliteit.

Bij het openen van één van onze webpagina’s die een dergelijke plug-in bevat, haalt uw browser de plug-in op bij de servers van addthis.com en geeft deze weer op onze webpagina. Het kan zijn, dat addthis.com daarbij cookies of zogenaamde „web beacons” op uw computer opslaat. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u op de privacypagina van addthis.com op http://www.addthis.com/privacy.

Als u geen gebruik wilt maken van deze functies, raadpleeg dan de instelmogelijkheden van uw browser voor het gebruik van cookies en web beacons. Deze informatie vindt u bij de producent van de browser of bij de aanbieders van de zogenaamde browser-extensies en -plug-ins.


Colofoon

MMS Online Nederland B.V., Wilhelminakade 161 3072 AP Rotterdam.

©2009 MMS Online Nederland B.V.

Alle rechten worden voorbehouden. Beschikbaarstelling aan derden en vermenigvuldiging van de inhoud van de Media Markt-website of van delen daarvan is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MMS Online Nederland B.V. niet toegestaan.

Version 1.0 - 01.09.2009